งานเลขานุการ

1.  วาระการประชุมประจำเดือน  และประชุมวิสามัญ
2.  รายงานการประชุมประจำเดือน  และประชุมวิสามัญ
3.  วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
4.  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
5.  วาระการประชุมเจ้าหน้าที่
6.  รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่
7.  การนัดประชุมคณะกรรมการ
8.  แจ้งกำหนดวันประชุมและเชิญประชุมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
9.  เตรียมการเดินทางไปร่วมประชุม  สัมมนาต่างๆ   จองโรงแรม   เตรียมของที่ระลึกในกรณีที่ต้องใช้เตรียมเอกสารอื่น การเดินทางให้ประธานกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ การโทรศัพท์ติดต่องานกับบุคคลภายใน และภายนอก การนัดหมายแขก การโทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลภายในและภายนอกตามคำสั่งประธานกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน และรายงานให้ประธานกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการทราบ
10.  การจัดทำการนัดหมาย จัดตารางการนัดหมาย และเตือนการนัดหมายเมื่อถึงกำหนดการนัดหมายให้ทราบล่วงหน้า
11.  การต้อนรับแขก และผู้มาติดต่อประธานกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ และประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
12.  การดูแลความเรียบร้อยของห้องประธานกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ และประสานงานให้ ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
13.  การเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของประธานกรรมการ และผู้จัดการ ให้เป็นระเบียบต้องหาได้อย่างรวดเร็วและรวบรวมเรื่องเป็นหมวดหมู่
14.  ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประธานกรรมการ และผู้จัดการ
15.  ดูแล  และดำเนินการประสานงานกับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
16.  คัดรายงานการประชุม
17.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์ 18.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ