ผู้จัดการ

นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร
ผู้จัดการ

มีหน้าที่จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์  ปฏิบัติตามนโยบายของ คณะกรรมการดำเนินการ  ตลอดจนตรวจตราควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  เพื่อให้งานสหกรณ์ดำเนินตามเป้าหมายบังเกิดผลดี และเป็นคุณประโยชน์แก่สมาชิกซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

1.  ตรวจสอบการสมัครรับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตลอดจนจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียน สมาชิกและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับค่าหุ้น  ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
2.  เก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจำนวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้น และชักจูงการถือหุ้นในสหกรณ์
3.  รับเงินฝาก จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์
4.  ตรวจสอบคำขอกู้   จ่ายเงินกู้  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้  เรียกเก็บเงินชำระหนี้และดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ 
5.  ตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน เรียกใบสำคัญจ่ายเงินโดยให้ครบถ้วน รวมทั้งเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ที่กำหนดไว้
6.  ดูแลตรวจการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำงบดุล  และรายงานกิจการประจำปีของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่     
7.  เป็นธุระในการนัดเรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  
8.  เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
9.  ปฏิบัติเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์ 
10.  รักษาดวงตราของสหกรณ์ฯ รับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ และดูแลให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
11.  เสนอรายงานกิจการประจำเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินการ
12.  กำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย
13.  จัดทำประมาณรายได้ประจำปีและแผนดำเนินงานของสหกรณ์ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่  
14.  รายงานการบริหารการเงินต่อประธานกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนและตามสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วน
15.  พิจารณาออกข้อกำหนดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ 
16.  ควบคุมรหัสผ่าน เพื่อกำหนดการเข้าถึงระบบงานของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายเป็นรายบุคคล  โดยให้มีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน
17.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

ติดต่อสหกรณ์ฯ