เจ้าหน้าที่การเงิน

1.  รับฝากเงินฝากทุกประเภท
2.  ถอนเงินฝากทุกประเภท
3.  เปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
4.  ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
5.  รับซื้อหุ้น
6.  รับชำระหนี้ทุกประเภท
7.  รับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
8.  รับเงินทุกประเภท
9.  จ่ายเงินทุกประเภทโดยให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การจ่าย มติคณะกรรมการก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
10.  ตรวจสอบรายละเอียดในใบฝากเงินถอนเงินให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
11.  รับเช็คชำระหนี้จากทุกหน่วยงาน
12.  สรุปงานประจำวัน
13.  จ่ายถอนหุ้นสมาชิก
14.  พิมพ์เช็คกรณีสมาชิกถอนเงินประสงค์ขอรับเป็นเช็ค
15.  เปลี่ยนแปลงการเพิ่มลดเงินฝากตามคำร้องของสมาชิก
16.  จัดส่งใบเสร็จ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของฝ่ายการเงิน
17.  เปลี่ยนแปลงการชำระหุ้น
18.  เปลี่ยนแปลงการชำระหนี้
19.  ออกใบเสร็จหักกลบชำระหนี้ประจำวัน เมื่อสมาชิกขอกู้ใหม่ และจัดพิมพ์ (หลัก)
20.  จัดทำบันทึกข้อความเสนอพิมพ์เช็คจ่ายเงินกู้ และชำระหนี้สถาบันการเงิน (หลัก)
21.  จัดทำเอกสารการจ่ายเงินเดือน (หลัก)
22.  จัดทำรายละเอียดการนำส่งเงินประกันสังคมของเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่ 15 ของเดือน (หลัก)
23.  จัดทำบันทึกข้อความขออนุญาตอยู่เวรกลางวัน และบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าอยู่เวรกลางวัน (หลัก)
24.  จัดทำบันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลาของฝ่ายการเงิน และบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าล่วงเวลาของทุกฝ่าย (หลัก)
25.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
26.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ