เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

รับผิดชอบดูแล  หน่วยสหกรณ์ที่  3 อำเภอเมือง, หน่วยสหกรณ์ที่ 5 พลนคร, หน่วยสหกรณ์ที่ 8 อาชีวะ

1.  รับผิดชอบงานเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ทุกประเภทของหน่วย
2.  รับคำขอกู้เงินทุกประเภท  ตรวจสอบสิทธิการขอกู้  ผู้ค้ำประกันและลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเกี่ยวกับ  การถือหุ้น หนี้สิน และลายมือชื่อของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้พร้อมลงลายมือชื่อ กำกับการตรวจสอบ
3.  วิเคราะห์การให้กู้เงินแก่สมาชิก และสมาชิกที่ประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้ คำนวณเกษียณบำนาญ (หลัก)
4.  ตั้งสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจ (ฉฌ) ตามบันทึกขอตั้งสัญญาเงินกู้ ฉฌ
5.  ป้อนคำขอเงินกู้ทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
6.  จัดทำพิมพ์สัญญากู้สามัญ สัญญาค้ำสามัญ เพื่อเตรียมให้คณะกรรมการอนุมัติ และจ่ายสมาชิก
7.  พิมพ์ใบมอบอำนาจ  สัญญาเงินกู้  สัญญาจำนอง  สัญญาจำนองต่อท้ายและอื่น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับ  การให้เงินกู้พิเศษที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว 
8.  เป็นธุระตรวจสอบการทำจำนอง และพิมพ์ไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์เงินกู้พิเศษ
9.  เก็บรักษาทะเบียนเงินกู้ งบหน้าจ่าย คำขอกู้ สัญญากู้ สัญญาค้ำทุกประเภทให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย   พร้อมให้ตรวจสอบทุกเมื่อ
10.  ก่อนอนุมัติให้กู้ตรวจสอบสถานภาพการเป็นบุคคลล้มละลายของสมาชิก
11.  พิมพ์หนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสินเชื่อ (หลัก)
12.  รวบรวมคำขอกู้เงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเงินกู้ (หลัก)
13.  รวบรวมคำขอกู้พิเศษ  เพื่อเตรียมออกตรวจหลักทรัพย์
14.  จัดเก็บจำนวนสมาชิกที่กู้  และเงินให้กู้ทุกเดือน แล้วนำไปตรวจสอบกับยอดบัญชี (หลัก)
15.  จัดทำหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ (หลัก)
16.  งานประกันสินเชื่อทุกประเภท (หลัก)
17.  รับผิดชอบงานประกันอัคคีภัย
18.  แจ้งยอดจ่ายเงินกู้สามัญ และ แจ้งยอดหนี้เพื่อพิมพ์เช็คชำระหนี้ กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
19.  แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้กับสมาชิกให้ทราบ
20.  เปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู้
21.  จัดส่งหนังสือยินยอมให้หักเงินจากต้นสังกัดทุกเดือน
22.  ดูแลแบบฟอร์มต่างๆ ด้านสินเชื่อ
23.  รวบรวมสัญญาเงินกู้ คำขอกู้ ที่เบิกจ่ายแล้วจากฝ่ายการเงิน (ทุกวันพฤหัสบดี)
24.  จัดทำรายงานทะเบียนสรุปการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทเพื่อนำเสนอผู้ตรวจสอบกิจการ (หลัก)
25.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
26.  ขับรถยนต์ในกิจการสหกรณ์ฯ  ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์  อย่างเคร่งครัด
27.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ