เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

รับผิดชอบดูแล  หน่วยสหกรณ์ที่ 1 บำนาญเมือง 1, หน่วยสหกรณ์ที่ 2 บำนาญเมือง 2, หน่วยสหกรณ์ที่ 4 โกศัยนคร

1.  รับผิดชอบงานเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ทุกประเภทของหน่วย
2.  รับคำขอกู้เงินทุกประเภท  ตรวจสอบสิทธิการขอกู้  ผู้ค้ำประกันและลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเกี่ยวกับ การถือหุ้น หนี้สิน และลายมือชื่อของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้พร้อมลงลายมือชื่อ กำกับการตรวจสอบ
3.  วิเคราะห์การให้กู้เงินแก่สมาชิก และสมาชิกที่ประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้ คำนวณเกษียณบำนาญ (หลัก)
4.  ตั้งสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจ (ฉฌ) ตามบันทึกขอตั้งสัญญาเงินกู้ ฉฌ
5.  ป้อนคำขอเงินกู้ทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
6.  จัดทำพิมพ์สัญญากู้สามัญ สัญญาค้ำสามัญ เพื่อเตรียมให้คณะกรรมการอนุมัติ และจ่ายสมาชิก
7.  พิมพ์ใบมอบอำนาจ  สัญญาเงินกู้  สัญญาจำนอง  สัญญาจำนองต่อท้ายและอื่น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการให้  เงินกู้พิเศษที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว 
8.  ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ในคำขอกู้เงินกู้พิเศษ รวบรวมส่งให้กรรมการเพื่อตรวจหลักทรัพย์(หลัก)
9.  เป็นธุระตรวจสอบการทำจำนอง และพิมพ์ไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์เงินกู้พิเศษ(หลัก)
10.  เก็บรักษาทะเบียนเงินกู้ งบหน้าจ่าย คำขอกู้ สัญญากู้ สัญญาค้ำทุกประเภทให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย พร้อมให้ตรวจสอบทุกเมื่อ
11.  ก่อนอนุมัติให้กู้ตรวจสอบสถานภาพการเป็นบุคคลล้มละลายของสมาชิก
12.  พิมพ์หนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสินเชื่อ (หลัก)
13.  รวบรวมคำขอกู้พิเศษ เพื่อทำวาระการประชุมคณะกรรมการเงินกู้พิเศษ(หลัก)
14.  รวบรวมคำขอกู้พิเศษ  เพื่อเตรียมออกตรวจหลักทรัพย์(หลัก)
15.  รวบรวมคำขอกู้เงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเงินกู้
16.  จัดส่งหนังสือยินยอมให้หักเงินจากต้นสังกัดทุกเดือน
17.  จัดทำหนังสือบอกกล่าวผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และกรณีสมาชิกที่ค้างชำระหนี้ และกู้พิเศษโดยใช้หลักทรัพย์ของบุคคลอื่นมาจำนอง ให้แจ้งเจ้าของหลักทรัพย์ด้วย
18.  แจ้งยอดจ่ายเงินกู้พิเศษ และ แจ้งยอดหนี้เพื่อพิมพ์เช็คชำระหนี้ กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง(หลัก)
19.  แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้พิเศษกับสมาชิกให้ทราบ(หลัก)
20.  รับผิดชอบงานประกันอัคคีภัย(หลัก)
21.  เปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู้
22.  ดูแลแบบฟอร์มต่างๆ ด้านสินเชื่อ
23.  รวบรวมสัญญาเงินกู้ คำขอกู้ ที่เบิกจ่ายแล้วจากฝ่ายการเงิน (ทุกวันพุธ)
24.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
25.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ