เจ้าหน้าที่การเงิน

1.  รับฝากเงินฝากทุกประเภท
2.  ถอนเงินฝากทุกประเภท
3.  เปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
4.  ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
5.  รับซื้อหุ้น
6.  รับชำระหนี้ทุกประเภท
7.  รับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
8.  รับเงินทุกประเภท
9.  จ่ายเงินทุกประเภทโดยให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การจ่าย มติคณะกรรมการก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
10.  ตรวจสอบรายละเอียดในใบฝากเงินถอนเงินให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
11.  รับเช็คชำระหนี้จากทุกหน่วยงาน
12.  สรุปงานประจำวัน
13.  จ่ายถอนหุ้นสมาชิก
14.  พิมพ์เช็คกรณีสมาชิกถอนเงินประสงค์ขอรับเป็นเช็ค
15.  เปลี่ยนแปลงการเพิ่มลดเงินฝากตามคำร้องของสมาชิก
16.  ออกใบเสร็จหักกลบชำระหนี้ประจำวัน เมื่อสมาชิกขอกู้ใหม่ และจัดพิมพ์
17.  เปลี่ยนแปลงการชำระหุ้น
18.  เปลี่ยนแปลงการชำระหนี้
19.  ช่วยจัดส่งใบเสร็จ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของฝ่ายการเงิน
20.  แจ้งยอดเรียกเก็บหน่วยหักบัญชีธนาคารกรุงไทย (หลัก)
21.  จัดทำรายงานสมาชิกที่หักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่หักไม่ได้แก่ผู้จัดการ
22.  จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายค่าสวัสดิการ (หลัก)
23.  จัดเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับสวัสดิการทุกประเภท (หลัก)
24.  จัดเก็บข้อมูลการจ่ายสวัสดิการทุกประเภทในคอมพิวเตอร์ (หลัก)
25.  เก็บค่าเช่าสถานที่ (หลัก)
26.  จัดทำทะเบียนคุมการเช่าสถานที่ (หลัก)
27.  จัดส่งใบเสร็จพร้อมวารสารของหน่วยหักเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
28.  ขับรถยนต์ในกิจการสหกรณ์ฯ  ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์อย่างเคร่งครัด
29.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
30.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ