เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

1.  ก่อนอนุมัติให้กู้ตรวจสอบสถานภาพการเป็นบุคคลล้มละลายของสมาชิก  กรณีพบสมาชิกถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถึงล้มละลายให้แจ้งงานสารสนเทศดำเนินการอายัดการเบิก-ถอนเงินของสมาชิก
2.  พิมพ์หนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสินเชื่อและทางกฎหมาย
3.  จัดทำหนังสือติดตามหนี้สิน ทวงถามหนี้ค้างชำระ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย
4.  จัดทำหนังสือบอกกล่าวผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย 
5.  จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมาย
6.  รวบรวมคำร้องขอกู้พิเศษปรับปรุงโครงสร้างหนี้  คำร้องขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ขยายงวด ตารางการจัด ชั้นลูกหนี้เพื่อทำวาระการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดและติดตามหนี้สิน(หลัก)
7.  ดูแลแบบฟอร์มต่างๆ ด้านสินเชื่อ
8.  แจ้งการผิดนัดชำระหนี้กับสมาชิก ณ วันสิ้นเดือนทางโทรศัพท์
9.  แจ้งหักสมาชิกผู้กู้ผู้ค้ำประกัน
10.  แจ้งระงับสิทธิกู้-ค้ำประกันเงินกู้  สมาชิกผู้กู้  ผู้ค้ำประกัน
11.  ดูแลการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ของสมาชิก
12.  ขับรถยนต์ในกิจการสหกรณ์ฯ  ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์อย่างเคร่งครัด
13.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
14.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ