แม่บ้าน

1.  จัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อมสำหรับใช้งาน
2.  ทำความสะอาดห้องผู้จัดการ, ห้องครัว, ห้องการเงิน, ห้องบัญชีและเรือนรับรองสมาชิก
3.  รับรองสมาชิก  และ แขกของสหกรณ์
4.  รับรองกรรมการ เมื่อมีการประชุมทุกนัด
5.  เก็บรวบรวมแบบแสดงความคิดเห็นของสมาชิก ส่งผู้จัดการเพื่อนำเข้าที่ประชุมฝ่ายอำนวยการ ทุกเดือน
6.  ถ่ายเอกสารทุกประเภทของทุกฝ่ายงาน
7.  กดบัตรคิวให้สมาชิก
8.  งานเสนอหนังสือ
9.  ดูแลรักษาความสะอาดศาลพระภูมิ และบริเวณโดยรอบ
10.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์ 
11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ