ผู้ช่วยผู้จัดการ

มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการหรือผู้จัดการมอบหมายโดยออกคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มีอำนาจกระทำแทนได้ เมื่อผู้จัดการกลับมาปฏิบัติงานตามปกติแล้วให้รายงานเรื่องที่ปฏิบัติงานแทนให้ผู้จัดการทราบทันทีและมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  ตรวจตรา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายธุรการ และฝ่ายสารสนเทศ

2.  ควบคุมดูแลงานฝ่ายบัญชี,  ฝ่ายธุรการ,  งานพัสดุ,  งานอาคารสถานที่, กองทุนคณะกรรมการดำเนินการ ให้บังเกิดผลดี

3.  จัดเตรียมและทำรายการปรับปรุงงานสิ้นปี

4.  จัดทำเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการประชุมประจำเดือน และประชุมใหญ่  และรายงานการประชุม ประจำเดือนและประชุมใหญ่

5.  ตรวจสอบงบทดลอง   งบกำไรขาดทุน  งบดุล   รายละเอียดประกอบงบการเงิน

6.  ตรวจสอบยอดบัญชีด้านหนี้สินหมุนเวียนให้ตรงกับทุกฝ่าย

7.  ตรวจสอบยอดคงเหลือทะเบียนหุ้น – หนี้

8.  ตรวจสอบยอดเงินฝากคงเหลือกับฝ่ายการเงิน

9.  คิดหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

10.  ควบคุมดูแลการใช้และการจัดเตรียมห้องประชุมและการขอเช่าห้องประชุม ให้พร้อมใช้งาน

11.  ควบคุมดูแลการใช้ไฟฟ้า  น้ำประปา  โทรศัพท์  ยานพาหนะของสหกรณ์ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการลงเวลาทำงาน  ลาหยุด  ขออนุญาตออกนอกสำนักงาน และการอยู่เวรของเจ้าหน้าที่

12.  ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่  เอกสารและทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

13.  ดูแลติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมให้เป็นไปตามมติ

14.  ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ และกำกับ ดูแล ติดตามการมอบหมายงานตามมติที่ประชุมเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจนเสร็จสิ้น

15.  ดูแล ควบคุม การตรวจสอบการกู้ยืมเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน

16.  ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน

17.  ในกรณีที่ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ หากผู้จัดการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานการปฏิบัติงานให้ทราบ และแจ้งหนังสือทุกฉบับที่ลงนามแทนให้ผู้จัดการทราบ

18.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์ 19.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ