เจ้าหน้าที่การเงิน

1.  รับฝากเงินฝากทุกประเภท
2.  ถอนเงินฝากทุกประเภท
3.  เปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
4.  ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
5.  รับซื้อหุ้น
6.  รับชำระหนี้ทุกประเภท
7.  รับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
8.  รับเงินทุกประเภท
9.  จ่ายเงินทุกประเภทโดยให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การจ่าย มติคณะกรรมการก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
10.  ตรวจสอบรายละเอียดในใบฝากเงินถอนเงินให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
11.  รับเช็คชำระหนี้จากทุกหน่วยงาน (หลัก)
12.  สรุปงานประจำวัน
13.  จ่ายถอนหุ้นสมาชิก
14.  พิมพ์เช็คกรณีสมาชิกถอนเงินประสงค์ขอรับเป็นเช็ค
15.  เปลี่ยนแปลงการเพิ่มลดเงินฝากตามคำร้องของสมาชิก
16.  ออกใบเสร็จหักกลบชำระหนี้ประจำวัน เมื่อสมาชิกขอกู้ใหม่ และจัดพิมพ์
17.  จัดส่งใบเสร็จ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของฝ่ายการเงิน
18.  เปลี่ยนแปลงการชำระหุ้น และจัดเก็บ รวบรวมเอกสาร และนำข้อมูลให้ฝ่ายสินเชื่อเสนอคณะกรรมการเงินกู้ (หลัก)
19.  เปลี่ยนแปลงการชำระหนี้ และจัดเก็บ รวบรวมเอกสาร และนำข้อมูลให้ฝ่ายสินเชื่อเสนอ คณะกรรมการเงินกู้ (หลัก)
20.  เปลี่ยนแปลงการโอนย้ายสังกัด (หลัก)
21.  งดการส่งหุ้น หนี้ เงินฝาก ของสมาชิกที่เสียชีวิต (หลัก)
22.  ดูแลเอกสารของฝ่ายการเงิน เช่น ใบเปลี่ยนแปลงการส่งชำระค่าหุ้น,หนี้ ในช่องใส่เอกสารบริการสมาชิก
23.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
24.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ