การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ให้ความสำคัญกับการบริหารงานสหกรณ์ โดยดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่สหกรณ์จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการนำนโยบายของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งการบริหารงานสหกรณ์ในทุกๆ ฝ่าย ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงแฝงตัวอยู่ ดังนั้น สหกรณ์จึงตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จนสหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการจึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดทำการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพคล่อง ด้านสินเชื่อ ด้านตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ติดต่อสหกรณ์ฯ