มาตรการช่วยเหลือสมาชิกจากโคโรน่า2019

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด คำขอลดค่าหุ้นรายเดือน ต่ำสุด 100 บาท (มาตรการที่ 2)

เป็นมาตรการช่วยเหลือสมาชิกให้มีเงินได้คงเหลือใช้จ่าย
โดยการลดการส่งหุ้นรายเดือน ได้ต่ำสุด 100 บาท
โดยจะมีผลลดส่งหุ้นรายเดือน ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลด คำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ (มาตรการที่ 3)

เป็นมาตรการช่วยเหลือสมาชิกระยะสั้น โดยวิธีการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้
มีผลเฉพาะ เงินกู้สามัญ และ เงินกู้พิเศษ (ที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
สหกรณ์ฯ กำหนดให้สมาชิกพักชำระหนี้ต้นเงินเป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามปกติ ในการกรอกแบบคำขอฯ ผู้ค้ำประกันทุกคนต้องลงนามในหนังสือยินยอมค้ำประกันเงินกู้ (ลงนามต่อหน้ากรรมการประจำหน่วย หรือ เจ้าหน้าที่ เท่านั้น)
มีผลการพักชำระหนี้เงินต้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2563

เงื่อนไขของมาตรการที่ 3

สมาชิกที่ขอพักชำระหนี้ ต้องงดกู้ทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน
และ
สมาชิกที่ค้างชำระหนี้ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป / ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ได้รับสิทธิ์ในการขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ ตามมาตรการที่ 3

เงื่อนไขของมาตรการที่ 2 และ 3

**โครงการช่วยเหลือนี้ สหกรณ์ฯ กำหนดยอดการพักชำระหุ้น และ หนี้ต้นเงินกู้ของสมาชิกทุกคน รวมกันจำนวน 5 ล้านบาท**

สมาชิกส่งคำขอตามมาตรการที่ 2 และ 3
ได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563

– สหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือสมาชิก ใช้วิธีการส่งคำขอโดยวิธี

วิธีที่ 1 ส่งคำขอฉบับจริงทางไปรษณีย์มายังสหกรณ์ฯ (ตรวจสอบตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
วิธีที่ 2 สแกน/ถ่ายรูป (เอกสารต้องมีความชัดเจน) เอกสาร ส่งคำขอมาทาง ระบบบริการข้อมูลสมาชิก Member Service

ที่อยู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
” 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000″

สหกรณ์ฯ ขออภัย ในการงดรับคำขอและเอกสารทางไลน์สหกรณ์ฯ
ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารคำขอของสมาชิก
โดยให้ดำเนินการส่งแบบคำขอ ตามวิธีที่ 1 และ 2 ข้างต้น

มาตรการที่ 4 สวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด แบบขอรับสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (มาตรการที่ 4)

สวัสดิการนี้ สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019
จะได้รับสวัสดิการ จำนวน 3,000 บาท

โดย มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวติดเชื้อไวรัส และมีความสัมพันธ์กับสมาชิกเป็น บิดา, มารดา, สามี/ภรรยา, บุตร จึงจะขอสวัสดิการนี้ได้ และสหกรณ์ฯ จะให้สวัสดิการช่วยเหลือได้เพียงครั้งเดียวต่อครอบครัวสมาชิก

เอกสารที่ต้องแนบพร้อมคำขอ คือ ใบรับรองแพทย์ หรือ ผลการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว ต้องยื่นคำขอ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยจากแพทย์หรือโรงพยาบาล

ระยะเวลาการจ่ายเงินสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สหกรณ์ฯ จะจ่ายสวัสดิการโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563

ติดต่อสหกรณ์ฯ