การบริหารทรัพยกรบุคคล

1. การมีนโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดทำนโยบาย และกลยุทธ์ของสหกรณ์ฯ ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งกระบวนการการจัดทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก (SWOT) การจัดทำแผนกลยุทธ์ ตลอดจนการเชื่อมโยงนโยบายและกลยุทธ์ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้แก่ การมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล เช่น นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร บุคคล นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการองค์ความรู้ และอื่นๆ ประกอบการพิจารณาความสำเร็จของการนำนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว ไปปฏิบัติโดยมีกระบวนการเผยแพร่ กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

2. การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) และระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development)

2.1 การสรรหาและการจัดการ

พิจารณาจากโครงสร้างงาน
กระบวนการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
การวิเคราะห์คุณลักษณะ และ ความต้องการของงาน (Job analysis and Job description)
องค์ประกอบของคำบรรยาย ลักษณะงาน กระบวนการประมาณการและการสรรหาอัตรากำลัง กระบวนการสรรหา

2.2 การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์

พิจารณาจากกระบวนการวิเคราะห์และการประเมินค่างาน (Job Evaluation) การมีโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ ค่างานและการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การบริหารงานบุคคล และสวัสดิการที่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่

2.3 การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

พิจารณาจากการพัฒนาเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน เช่น การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ (Key Performance Indicator: KPI), การกำหนดแบบประเมินผลรายบุคคล, การนำสมรรถนะหลักและสมรรถนะรายตำแหน่ง (Competency) มาใช้ในการประเมินผล เป็นต้น
อีกทั้งพิจารณาองค์กรประกอบของเครื่องมือ ประเมินผลการดำเนินงาน วิธีการประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงาน องค์กรประกอบของเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงาน กระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์จากการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่

2.4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พิจารณาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การวิเคราะห์ จนถึงการวางแผนการฝึกอบรมทั้งในระยะสั้น และระยะยาวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม การจัดทำแผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง สำหรับเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่ง การจัดทำการประเมินผลการฝึกอบรม การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารจัดการคนเก่ง การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง การเชื่อมโยงระบบประเมินผลกับการวางแผน การพัฒนาศักยภาพ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม ตั้งแต่มีฐานข้อมูล เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และระบบจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน มีการแบ่งปันทักษะภายในสหกรณ์ฯ หรือต่างสหกรณ์ฯ มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้างาน มีการสร้างนวัตกรรมในสภาพการทำงาน และมีการถ่ายโอนความรู้จากผู้ที่เกษียณอายุ หรือผู้ที่ลาออก เป็นต้น

3. การมีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.1 ช่องทางการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่

พิจารณาจากกระบวนการการสื่อสารภายในสหกรณ์ฯ ช่องทางการสื่อสารที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เครื่องมือหรือระบบในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ การทบทวน ความจำเป็นในการปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การมีแนวทาง/นโยบาย/กลยุทธ์ การสร้างความสุขในที่ทำงาน รวมถึงการสร้างความผูกพันองค์กร เป็นต้น

3.2 หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาจากการจัดทำ กำหนดกฎระเบียบที่สอดคล้องมีกิจกรรมส่งเสริมช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในกรณีที่มีผู้ได้รับความไม่เป็นธรรม การใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ในการสนับสนุนระบบตรวจสอบของสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การส่งเสริมให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีธรรมาภิบาล

3.3 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

พิจารณาจากมีการจัดเก็บ หรือพัฒนาฐานข้อมูลด้านบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนระบบสารสนเทศ และพัฒนาการของระบบข้อมูล และการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงาน

3.4 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม

พิจารณาจากการให้สำคัญต่อความปลอดภัย สุขอนามัยฯ ในภาพรวมขององค์กรและในภาพย่อยระดับเจ้าหน้าที่ การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยฯ ทั้งในภาวะปกติ และการจัดทำแผนงาน ด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับภัยพิบัติ โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ การสร้างความตระหนัก ตลอดจนการจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจ และมีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม

3.5 การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

พิจารณาจากประสิทธิภาพ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานเชิงรุก และการปรับบทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา แผนกลยุทธ์ ของฝ่ายงานในสหกรณ์ฯ โดยการมีข้อมูลแสดงสถานะ และปัญหาทางด้านทรัพยากรบุคคลของแต่ละฝ่ายงาน ประกอบการวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละฝ่ายงาน ตลอดจนมีเครื่องมือ วิธีการ แผนงานในการให้คำแนะนำปัญหาของแต่ละฝ่ายงาน การติดต่อร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างฝ่ายงานเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล การใช้ระบบทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุผลทางกลยุทธ์ เป็นต้น

ติดต่อสหกรณ์ฯ