การกำกับดูแลองค์กรที่ดี

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นสหกรณ์ชั้นนำในระดับประเทศที่มั่นคงพึ่งตนเองได้ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงแก่สหกรณ์และสมาชิกสู่ความเป็นเลิศ
  2. ให้บริการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกสู่ความเป็นเลิศ
  3. จัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเหมาะสมและครอบคลุมสู่ความเป็นเลิศ
  4. ให้ความรู้ ฝึกอบรมแก่สมาชิกตามหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
  6. เอื้ออาทรต่อกระบวนการสหกรณ์และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมายสูงสุด

สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและพึ่งตนเองได้ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

เป้าประสงค์ (Goal)

  1. บริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  2. การบริการของสหกรณ์สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
  3. ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  4. สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารจัดการของสหกรณ์

กลยุทธ์การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการระดมทุนภายในเพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1 ระดมทุนภายใน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการระดมทุน
กลยุทธ์ที่ 4 เงินรับฝากต่อหนี้สิน
กลยุทธ์ที่ 5 เสนอผลการวิเคราะห์ทางต้นทุนทางการเงินต่อโครงสร้างและแนวทางดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการจัดสวัสดิการ
กลยุทธ์ที่ 7 เพิ่มทุนสำรองให้สูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการสินเชื่อ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อ
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงข้อบังคับระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการให้บริการสินเชื่อให้มีความเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 5 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการให้บริการสินเชื่อ
กลยุทธ์ที่ 6 เชื่อมโยงการทำธุรกรรมทางการเงินกับหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาระบบ Hardware ระบบ Software และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้สมาชิกใช้บริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการสื่อสารกับสมาชิกเพื่อเข้าถึงบริการ
กลยุทธ์ที่ 6 การเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 1 สหกรณ์มีระบบโครงสร้างและบริหารจัดการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 2 สหกรณ์ให้ความรู้ หลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์แก่สมาชิกอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้แทนสมาชิกอย่างชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 4 อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารผลสัมฤทธิ์ของงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สหกรณ์พบสมาชิก


นโยบายภาพรวม

ด้วยความเชื่อมั่นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เป็นสหกรณ์ชั้นนำในระดับประเทศที่มั่นคงพึ่งตนเองได้ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สหกรณ์ฯ จึงมุ่งหมายให้สหกรณ์ฯ เติบโตคู่ไปกับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรในทุกมิติรอบด้าน ทั้งสมาชิก พันธมิตรทางธุรกิจ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในเชิงธุรกิจ

สหกรณ์ฯ มีนโยบายในการทำธุรกิจที่คำนึงถึงการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการดำเนินงาน โดยใช้การบริหารงานโดยมีสมาชิกเป็นหลักสำคัญ เน้นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมถึงการคัดสรรข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ที่ดีรอบด้านอย่างต่อเนื่องให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกมีการวางแผนใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล เพื่อไม่ให้เกิด ภาระหนี้เกินความจำเป็น

ภายในองค์กร

สหกรณ์ฯ ได้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี และความร่วมมือร่วมใจจากภายในองค์กรเป็นอันดับแรก รวมทั้งปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สหกรณ์ฯ จึงมุ่งปลูกฝังและมอบโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มกำลัง รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ดีและอุปกรณ์อันทันสมัยที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีมิตรภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัวของเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ ในฐานะที่สหกรณ์ฯ เป็นเสมือนสถาบันการเงินซึ่งให้บริการด้านการเงินสำหรับเฉพาะกลุ่มครู ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นฟันเฟืองหนึ่งในกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศ สหกรณ์ฯ จึงมุ่งพัฒนาสังคมจากสิ่งที่ใกล้ตัว ด้วยการสร้างองค์กรเพื่อการเรียนรู้ โดยเริ่มจากภายในองค์กรและส่งต่อสู่สังคมภายนอก เริ่มจากการมุ่งสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเยาวชนของชาติและการศึกษาเป็นหลัก เพื่อร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทย และยังสามารถเติบโตและสร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังมีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบในเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม

ติดต่อสหกรณ์ฯ