จรรยาบรรณ

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
 2. ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และนโยบายที่สหกรณ์ฯ กําหนด อย่างเคร่งครัด ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
 3. มีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์ฯ และผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟัง ผู้บังคับบัญชา
 4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ตามที่พึงมีในตําแหน่งหน้าที่ การงาน ด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
 5. แข่งขันกับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกําหนดไว้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งไม่ตําหนิติเตียนหรือกล่าวหาในทางร้ายแก่บุคคลอื่น
 6. ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับสหกรณ์ฯ
 7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตําแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของสหกรณ์ฯ
 8. รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ฯ อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์ฯ มิใช่นำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
 9. วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
 10. ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณที่สหกรณ์ฯ กําหนด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทําที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ
 11. มีหน้าที่ดูแลความประพฤติของตน เพื่อนร่วมงาน ไม่ให้มีพฤติกรรมหรือการกระทําใดๆ ที่เป็นลักษณะ การคุกคาม ได้แก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที่มองเห็นได้ และโดยเฉพาะ การคุกคามทางเพศ เช่น การเกี้ยวพาราสีการเรียกร้องผลประโยชน์ทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วย กายและวาจา
 12. ห้ามกระทําการใดๆ ที่เป็นการจัดหาหรือจัดให้มีกิจกรรมทางเพศ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือเพื่อสนับสนุน หน้าที่การงาน
 13. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เมื่อพบเหตุที่ส่อไปในทาง ไม่สุจริต ต้องรีบรายงานความผิดปกตินั้นต่อผู้บังคับบัญชา หรือสายงานตรวจสอบภายในตามระเบียบ ของสหกรณ์ฯ
 14. พึงระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อสหกรณ์ฯ เช่น การเป็นกรรมการในกิจการอื่น หากต้องใช้เวลางานไปทําหน้าที่ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
 15. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 16. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
 1. ให้บริการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบโดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบบรรลุผลประโยชน์สูงสุด บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต มีอัธยาศัยดี ให้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกในหน้าที่การให้บริการต่อสมาชิกและสมาชิกสมทบ และปฏิบัติต่อสมาชิกและสมาชิกสมทบ ทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
 2. ไม่ให้ความหวังหรือคํามั่นแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ตนเองไม่มีอํานาจที่จะกระทําการ
 3. รักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกและสมาชิกสมทบและของสหกรณ์ฯ เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่อาศัยความไว้วางใจของสมาชิกและสมาชิกสมทบ กระทําการ เพื่อแสวงหา หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเอง พวกพ้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 4. ไม่นําข้อมูลใดๆของสมาชิกและสมาชิกสมทบไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น หรือนําไปประกอบธุรกิจแข่งกับสหกรณ์ฯ
 5. ให้ข่าวสารการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก ในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป
 6. ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินอื่นใดจากสมาชิกและสมาชิกสมทบหรือคู่ค้าของสหกรณ์ฯ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ซึ่งสหกรณ์ฯ เรียกเก็บ
 7. ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ให้เจ้าหน้าที่รายงานหรือปรึกษา ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นบังคับบัญชา
 8. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์
 1. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา
 2. ไม่กระทําการใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การงาน
 1. ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันในทางที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่องานของสหกรณ์ฯ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ในการทํางาน ให้เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นบังคับบัญชา
 2. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง ปัญหาหรือการกระทำอันเป็นการสร้างความแตกแยก
 3. ไม่นําเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย
 1. ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
 2. มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะ และโอกาสที่เหมาะสม
 3. ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นต้น
 4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และ/หรือ ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม

หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

ติดต่อสหกรณ์ฯ