คณะกรรมการ ชุดที่ 61

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61


นายเชษฐา สยนานนท์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
โทร. 08 1706 7838


นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์
รองประธานกรรมการ
โทร. 08 3320 7865


นายนิคม กันทะชัย
รองประธานกรรมการ
โทร. 08 4176 1545


นายสมนึก เกียรติการัณย์
รองประธานกรรมการ
โทร. 08 1386 3053


นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล
รองประธานกรรมการ
โทร. 08 7193 4087


นายปพณ หม้อกรอง
กรรมการและเหรัญญิก
โทร. 08 9854 2946


นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ
กรรมการและเลขานุการ
โทร. 09 3032 0800


นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โทร. 08 9552 8550


นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์
กรรมการ
โทร. 09 3554 4270


นายเสกชูพันธุ์ ภักดี
กรรมการ
โทร. 08 1765 3893


นายกริต แสงสร้อย
กรรมการ
โทร. 08 9503 0287


นายมงคล พรมปาน
กรรมการ
โทร. 09 8746 1751


นายสมศักดิ์ พรหมไพร
กรรมการ
โทร. 08 2536 6924


นายสุรวุธ ทรงประยูร
กรรมการ
โทร. 08 9758 6662


นางอำไพ จันทร์สุวิมล
กรรมการ
โทร. 08 4378 2049


คณะกรรมการอำนวยการ


นายเชษฐา สยนานนท์
ประธานกรรมการอำนวยการ


นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์
รองประธาน


นายนิคม กันทะชัย
รองประธาน


นายสมนึก เกียรติการัณย์
รองประธาน


นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล
รองประธาน


นายปพณ หม้อกรอง
กรรมการและเหรัญญิก


นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ
กรรมการและเลขานุการ


นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์ และติดตามผล


นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์
ประธานกรรมการศึกษา
ประชาสัมพันธ์และติดตามผล


นายสมศักดิ์ พรหมไพร
กรรมการ


นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์
กรรมการ


นางอำไพ จันทร์สุวิมล
กรรมการ


นายกริต แสงสร้อย
กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการเงินกู้


นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์
ประธานกรรมการเงินกู้


นายสมศักดิ์ พรหมไพร
กรรมการ


นายกริต แสงสร้อย
กรรมการ


นายเสกชูพันธุ์ ภักดี
กรรมการ


นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการสวัสดิการ


นายสมนึก เกียรติการัณย์
ประธานกรรมการสวัสดิการ


นายมงคล พรมปาน
กรรมการ


นายเสกชูพันธุ์ ภักดี
กรรมการ


นายสุรวุธ ทรงประยูร
กรรมการ


นายสมศักดิ์ พรหมไพร
เลขานุการ


คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ


นายเชษฐา สยนานนท์
ประธานอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ


นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล
อนุกรรมการ


นายกริต แสงสร้อย
อนุกรรมการ


นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์
อนุกรรมการ


นายนิคม กันทะชัย
อนุกรรมการ


นายสมนึก เกียรติการัณย์
อนุกรรมการ


นายปพณ หม้อกรอง
อนุกรรมการ


นายมงคล พรมปาน
อนุกรรมการ


นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์
อนุกรรมการ


นายสุรวุธ ทรงประยูร
อนุกรรมการ


นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ
อนุกรรมการและเลขานุการ


คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษสาย 1


นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล
ประธานอนุกรรมการเงินกู้พิเศษสาย 1


นายปพณ หม้อกรอง
อนุกรรมการ


นายมงคล พรมปาน
อนุกรรมการ


นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์
อนุกรรมการ


นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ
อนุกรรมการและเลขานุการ


คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษสาย 2


นายกริต แสงสร้อย
ประธานอนุกรรมการเงินกู้พิเศษสาย 2


นายนิคม กันทะชัย
อนุกรรมการ


นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์
อนุกรรมการ


นายสุรวุธ ทรงประยูร
อนุกรรมการ


นายสมนึก เกียรติการัณย์
อนุกรรมการและเลขานุการ


คณะอนุกรรมการเร่งรัดและติดตามหนี้สิน


นายปพณ หม้อกรอง
ประธานอนุกรรมการเร่งรัดและติดตามหนี้สิน


นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์
อนุกรรมการ


นายสมศักดิ์ พรหมไพร
อนุกรรมการ


นายสุรวุธ ทรงประยูร
อนุกรรมการ


นางอำไพ จันทร์สุวิมล
อนุกรรมการและเลขานุการ


คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์


นายนิคม กันทะชัย
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์


นายมงคล พรมปาน
อนุกรรมการ


นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล
อนุกรรมการ


นายสมนึก เกียรติการัณย์
อนุกรรมการ


นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ
เลขานุการ


คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง


นายเชษฐา สยนานนท์
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง


นายสุรวุธ ทรงประยูร
อนุกรรมการ


นายนิคม กันทะชัย
อนุกรรมการ


นางอำไพ จันทร์สุวิมล
อนุกรรมการ


นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์
อนุกรรมการและเลขานุการ


คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ
ประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร


นายปพณ หม้อกรอง
อนุกรรมการ


นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์
อนุกรรมการ


นายเสกชูพันธุ์ ภักดี
อนุกรรมการ


นางอำไพ จันทร์สุวิมล
อนุกรรมการและเลขานุการ


คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบ


นายมงคล พรมปาน
ประธานอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบ


นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล
อนุกรรมการ


นายกริต แสงสร้อย
อนุกรรมการ


นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์
อนุกรรมการ


นายเสกชูพันธุ์ ภักดี
อนุกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อสหกรณ์ฯ