คณะกรรมการ ชุดที่ 60

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60


นายเชษฐา สยนานนท์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
โทร. 08 1706 7838


นายสุรเชษฐ ศิริข่วง
รองประธานกรรมการ
โทร. 08 7193 4087


นายสุรพล นันทะพงษ์
รองประธานกรรมการ
โทร. 08 4046 2378


นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์
รองประธานกรรมการ
โทร. 08 3320 7865


นายนิคม กันทะชัย
รองประธานกรรมการ
โทร. 08 4176 1545


นายปพณ หม้อกรอง
กรรมการและเหรัญญิก
โทร. 08 9854 2946


นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ
กรรมการและเลขานุการ
โทร. 09 3032 0800


นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โทร. 08 9552 8550


นายกริต แสงสร้อย
กรรมการ
โทร. 08 9503 0287


นายมงคล พรมปาน
กรรมการ
โทร. 09 8746 1751


นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล
กรรมการ
โทร. 08 7193 4087


นายสมนึก เกียรติการัณย์
กรรมการ
โทร. 08 1386 3053


นายสมศักดิ์ พรหมไพร
กรรมการ
โทร. 08 2536 6924


นายชัยแก้ว สวิง
กรรมการ
โทร. 08 9560 6663


นายวิโรจน์ เวียงจันทร์
กรรมการ
โทร. 08 7173 7038


คณะกรรมการอำนวยการ


นายเชษฐา สยนานนท์
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ


นายสุรเชษฐ ศิริข่วง
รองประธาน


นายสุรพล นันทะพงษ์
รองประธาน


นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์
รองประธาน


นายนิคม กันทะชัย
รองประธาน


นายปพณ หม้อกรอง
เหรัญญิก


นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ
เลขานุการ


นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการเงินกู้


นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์
ประธานคณะกรรมการเงินกู้


นายสมศักดิ์ พรหมไพร
กรรมการ


นายมงคล พรมปาน
กรรมการ


นายสมนึก เกียรติการัณย์
กรรมการ


นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์
เลขานุการ


คณะกรรมการสวัสดิการ


นายสุรพล นันทะพงษ์
ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ


นายสมศักดิ์ พรหมไพร
กรรมการ


นายวิโรจน์ เวียงจันทร์
กรรมการ


นายกริต แสงสร้อย
กรรมการ


นายสมนึก เกียรติการัณย์
เลขานุการ


คณะกรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และติดตามผล


นายสุรเชษฐ ศิริข่วง
ประธานคณะกรรมการศึกษา
ประชาสัมพันธ์และติดตามผล


นายชัยแก้ว สวิง
กรรมการ


นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล
กรรมการ


นายมงคล พรมปาน
กรรมการ


นายกริต แสงสร้อย
เลขานุการ


คณะอนุกรรมการเร่งรัดและติดตามหนี้สิน


นายปพณ หม้อกรอง
ประธานคณะอนุกรรมการเร่งรัดและติดตามหนี้สิน


นายชัยแก้ว สวิง
อนุกรรมการ


นายสัมฤทธิ์ ปุรณรัตน์
อนุกรรมการ


นายวิโรจน์ เวียงจันทร์
อนุกรรมการ


นายสมศักดิ์ พรหมไพร
เลขานุการ


คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์


นายนิคม กันทะชัย
ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์


นายมงคล พรมปาน
อนุกรรมการ


นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล
อนุกรรมการ


นายสมนึก เกียรติการัณย์
อนุกรรมการ


นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ
เลขานุการ


คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษสาย 1


นายมนัส ภูริปัญญาวรกุล
ประธานคณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษสาย 1


นายสุรเชษฐ ศิริข่วง
อนุกรรมการ


นายสุรพล นันทะพงษ์
อนุกรรมการ


นายปพณ หม้อกรอง
อนุกรรมการ


นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ
เลขานุการ


คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษสาย 2


นายกริต แสงสร้อย
ประธานคณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษสาย 2


นายนิคม กันทะชัย
อนุกรรมการ


นายชัยแก้ว สวิง
อนุกรรมการ


นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธุ์
อนุกรรมการ


นายวิโรจน์ เวียงจันทร์
เลขานุการ

ติดต่อสหกรณ์ฯ