การกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด บรรลุผลตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สหกรณ์ฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการรายงานผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ไว้ดังนี้

  1. การกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี
  2. การกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลตามภารกิจประจำ
  3. การกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลตามนโยบายสำคัญประจำปี
ติดต่อสหกรณ์ฯ