การวิเคราะห์บริบทของสหกรณ์ฯ

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ได้อนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2562 – 2566 เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เพื่อให้สหกรณ์ฯ มีทิศทางในการบริหารที่ชัดเจน มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน บุคลากรทุกฝ่ายของสหกรณ์ฯ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน สมาชิกชั้นนำ 29 คน และเจ้าหน้าที่ 12 คน รวม 57 คน คิดเป็น 95.00% ของจำนวนผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น(จำนวน 60 คน) จึงได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสหกรณ์ โดยได้ข้อมูลดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ตามหลัก SWOT Analysis

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสหกรณ์ เพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อน นั้น จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสหกรณ์ ส่วนการวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอกที่น่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ผลการวิเคราะห์พบว่า

จุดแข็ง (Strengths)

S1 คณะกรรมการของสหกรณ์ฯ กระจายตามพื้นที่อำเภอ บริหารงานโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
S2 เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ
S3 สมาชิกเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารงานของสหกรณ์ฯ
S4 สมาชิกมีรายได้ประจำที่แน่นอน
S5 ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
S6 มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
S7 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้นร้อยละ 39.16 ของสินทรัพย์
S8 สหกรณ์ฯ มีการระดมทุนภายในต่อเนื่องทุกปี
S9 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสูงและดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น
S10 สหกรณ์ฯ มีเงินปันผล เฉลี่ยคืน และสวัสดิการแก่สมาชิก
S11 มีระบบโปรแกรมงาน เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
S12 สหกรณ์ฯ มีอาคารสถานที่ให้บริการสมาชิกอย่างเหมาะสม
S13 ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุม เช่น การออกพบปะสมาชิก วารสารสหกรณ์ เว็ปไซต์ กลุ่มไลน์สมาชิก
S14 สหกรณ์ฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก

จุดอ่อน Weaknesses

W1 โครงสร้างของสหกรณ์ฯ ยังไม่ชัดเจน ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงาน
W2 สมาชิกได้รับ/การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารล่าช้าและไม่ทั่วถึง
W3 สมาชิกขาดความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ และการวางแผนทางการเงิน ทำให้มีหนี้หลายทาง จึงส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้สหกรณ์ฯ
W4 สมาชิกมีเงินไม่พอต่อการชำระหนี้สหกรณ์ฯ
W5 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขซึ่งการได้มาของผู้แทนสมาชิกยังไม่ชัดเจน
W6 เงินฝากของสมาชิกในสหกรณ์ฯ มีน้อย
W7 สหกรณ์ฯ ตั้งหนี้สงสัยจะสูญโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
W8 สหกรณ์ฯ ขาดระบบโปรแกรมงานที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีทางการเงิน
W9 สหกรณ์ฯ ขาดการบริหารจัดการด้านการเผยแพร่ข้อมูล
W10 การให้เงินกู้แก่สมาชิกเกินความสามารถในการชำระ
W11 การจัดสรรทุนสำรองในอัตราที่ต่ำ

โอกาส (Opportunities)

O1 พ.ร.บ. สหกรณ์ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นกรอบในการดำเนินงาน
O2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ มาให้คำแนะนำและตรวจสอบ
O3 สมาชิกมีรายได้ประจำและมีการปรับเพิ่มเงินเดือนขึ้น
O4 หน่วยงานต้นสังกัดหักชำระหนี้ให้สหกรณ์ ณ ที่จ่าย ได้
O5 สมาชิกมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างความมั่นคง
O6 สถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่า และมีดอกเบี้ยเงินรับฝากต่ำกว่าสหกรณ์ฯ
O7 สหกรณ์ฯ ได้รับการยกเว้นภาษี และดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเกิน 10 ปี สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
O8 มีเครือข่าย กลุ่ม สมาคม ชุมนุมสหกรณ์ เพื่อพึ่งพา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์
O9 มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก
O10 เทคโนโลยีทางการเงิน มีความก้าวหน้า สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย
O11 เทคโนโลยีทางการสื่อสาร เช่น Internet , Smart Phone , Website , Facebook , Line เป็นต้น

อุปสรรค Threats

T1 นโยบายมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ทำให้เกิดความสับสนและไม่มั่นใจต่อการดำเนินการของสหกรณ์
T2 เกณฑ์กำกับที่ออกมามีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทำให้มีผลต่อการดำเนินงานของสหกรณ์
T3 ธนาคารปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สหกรณ์ฯ
T4 การควบคุมอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 4.5 ทำให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถจะระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
T5 การบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ไม่เป็นไปตามขอบเขตกฎหมาย และมีการทุจริต คอรัปชั่น
T6 ความรู้ ความสามารถของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล
T7 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้บุคลากรภายในสหกรณ์ฯ ตามไม่ทัน และไม่นำมาประยุกต์ใช้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ตามหลัก SWOT Analysis

SWOT MATRIX
SWOT MATRIX

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายสูงสุด/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นสหกรณ์ชั้นนำในระดับประเทศที่มั่นคง พึ่งตนเองได้ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงแก่สหกรณ์และสมาชิก
2. ให้บริการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก
3. จัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเหมาะสมและครอบคลุม
4. ให้ความรู้ ฝึกอบรมแก่สมาชิกตามหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาสหกรณ์
6. เอื้ออาทรต่อกระบวนการสหกรณ์และชุมชน

เป้าหมายสูงสุด

สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและพึ่งตนเองได้ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

เป้าประสงค์ (Goal)

1. บริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. การบริการของสหกรณ์สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
3. ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อสนับสนุน
4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
5. สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารจัดการของสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ติดต่อสหกรณ์ฯ