คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 41 และมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 มีมติแต่งตั้ง นางวีระนุช สุดสาย เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO : ata Protection Officer) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดยมีอำนาจหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อสหกรณ์ฯ