การประชุมคณะกรรมการดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษา และสมาชิกชั้นนำสหกรณ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้ประชุมคณะกรรมการ, ที่ปรึกษา, สมาชิกชั้นนำ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านต่างๆ และได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหัก ณ ที่จ่าย มาเข้าร่วมประชุม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

09 มิถุนายน 2023
ติดต่อสหกรณ์ฯ