ประกาศเงินค้างบัญชี

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 62 ได้มีมติจัดทำประกาศให้สมาชิกติดต่อขอรับเงินรอจ่ายคืนให้สมาชิก โดยสมาชิกสามารถติดต่อเพื่อขอรับเงินดังกล่าวได้ที่ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2022
ติดต่อสหกรณ์ฯ