ประกาศ สส.อค.พร. กอง 2 เรื่องการรับสมัครสมาชิกเนื่องในโอกาสพิเศษ

ด้วยปรากฏว่ามีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด และบุคคลในครอบครัวของสมาชิก จำนวนมาก มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 แต่มีข้อจำกัดด้วยคุณสมบัติด้านอายุตามข้อบังคับของสมาคมฯ ทำให้ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2023
ติดต่อสหกรณ์ฯ