สหกรณ์ฯ จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้จัดสวัสดิการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก เพื่อการเป็นช่วยส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

Mr.Nattawut

16 เมษายน 2021

ประกาศ การจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้จัดสวัสดิการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก เพื่อการเป็นช่วยส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

Mr.Nattawut

08 มิถุนายน 2020
ติดต่อสหกรณ์ฯ