สรุปผลคะแนนการสรรหา กรรมการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 (ไม่เป็นทางการ)

แจ้งผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ไม่เป็นทางการ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13 พฤศจิกายน 2021
ติดต่อสหกรณ์ฯ