สรรหาบริษัทประกันภัย ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันภัย เพื่อทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

04 สิงหาคม 2021
ติดต่อสหกรณ์ฯ