ร่วมโครงการ “วันสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าร่วมโครงการ “วันสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี 2566 เป็นโครงการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ในครั้งนี้ประธานสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดแพร่ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม จำนวน 3,000 บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 มิถุนายน 2023
ติดต่อสหกรณ์ฯ