แจ้งปิดปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คชั่วคราว

เนื่องจากสหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาระบบล่ม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 กันยายน 2022

ประกาศ หยุดทำการ 1 วัน

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ระหว่าง วันที่ 7-9 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จึงขอหยุดทำการเป็นเวลา 1 วันคือ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 กรกฎาคม 2022
ติดต่อสหกรณ์ฯ