รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

บัดนี้  คณะกรรมการกลางฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทุกรายแล้ว มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร คณะกรรมการกลางฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 ตุลาคม 2022
ติดต่อสหกรณ์ฯ