การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จึงกำหนดให้ไปใช้สิทธิเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยให้นำสำเนาคำสั่งย้าย และสำเนาทะเบียนบ้านไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวด้วย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

04 ตุลาคม 2022
ติดต่อสหกรณ์ฯ