รับสมัคร กกส. ทำหน้าที่ปี 2567-2568

เนื่องจากสหกณ์ฯ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (กกส.) ในปี 2567 และ ปี 2568

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

27 ตุลาคม 2023

กำหนดการ เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด คณะกรรมการกลางดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด หากสมาชิกไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสามารถใช้สิทธิเพื่อเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ได้ ในจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

06 ตุลาคม 2023

การใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

ในการลงคะแนนสรรหาของสมาชิกสหกรณ์ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านได้ไปใช้ สิทธิในการลงคะแนนอย่างสะดวกและทั่วถึง คณะกรรมการกลางฯ จึงกําหนดให้มีการใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

06 ตุลาคม 2023

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ 2566

คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด (กกส.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ต่างๆ ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

05 ตุลาคม 2023

ประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี  2566 จะครบวาระ จำนวน  7  คน   และลาออก จำนวน 1 คน     ซึ่งจะต้องทำการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2566  ตาม    พ.ร.บ. สหกรณ์  พ.ศ. 2542 มาตรา  50,  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 80 และตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  พ.ศ.2565 คณะกรรมการกลางฯ  จึงประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 กันยายน 2023

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566 มีกรรมการ จะครบวาระ จำนวน 7 คน และลาออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 1 คน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 กันยายน 2023
ติดต่อสหกรณ์ฯ