ประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี  2566 จะครบวาระ จำนวน  7  คน   และลาออก จำนวน 1 คน     ซึ่งจะต้องทำการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2566  ตาม    พ.ร.บ. สหกรณ์  พ.ศ. 2542 มาตรา  50,  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 80 และตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  พ.ศ.2565 คณะกรรมการกลางฯ  จึงประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 กันยายน 2023

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566 มีกรรมการ จะครบวาระ จำนวน 7 คน และลาออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 1 คน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 กันยายน 2023

แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน กกส. ปี 2563

แจ้งปฏิบัติการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลางการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2563

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

20 สิงหาคม 2020
ติดต่อสหกรณ์ฯ