ข้อมูลพื้นฐานสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หมายเลขโทรศัพท์ : (054)511-777 โทรสาร (054) 522-772
สิ้นปีบัญชี : วันที่ 31 พฤศจิกายน ของทุกปี

ข้อมูลสมาชิกย้อนหลัง 5 ปี

ปี/ข้อมูลสมาชิก (คน)สมาชิกสมทบ (คน)รวมทั้งสิ้น (คน)
ปี 25577,2111,1458,356
ปี 25587,2181,2068,424
ปี 25597,2051,2458,450
ปี 25607,2121,2738,485
ปี 25617,2631,2808,543
 1. นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร   ตำแหน่ง  ผู้จัดการ
 2. นางกาญจนา คงราช   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการ
 3. นางกฤติยาณี อู่เงิน   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการ
 4. นางสาวธนกมล เวียงหก   ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 5. นายวินัย นาแก้ว   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน
 6. นางอัญชลี กันทะจักร   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน
 7. นางปัทมาภรณ์ หงษ์เจ็ด   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน
 8. นายนพดล สายตรง   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน
 9. นางสาวรัชดาวัลย์ เบ็ญจสุวรรณ   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน
 10. นายจักรพันธุ์ ตันมา   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 11. นายปุณณวิช โลหะ   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 12. นางพัทธนันท์ มิ่งปรีชา   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 13. นางสาวอรพรรณ ฝั้นหมื่น   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 14. นางสาววีระนุช จำปาหอม   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บัญชี
 15. นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์แก้ว   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 16. ว่าที่ร้อยตรี บวรวิทย์ พงษ์รัตนปรีชา   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 17. นางสาวสุปราณี แสงสุมนต์   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 18. นางสาวกรองกาญจน์ ประภัสสรสินธุ์   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 19. นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 20. นายวราฤทธิ์ ฤทธิ์เดช   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ขับรถ
 21. นายมล มะทะ   ตำแหน่ง  นักการภารโรง
 22. นางดวงเดือน สายตรง   ตำแหน่ง  คนงาน
 23. นางสาวจันทร์จิรา ปันติ   ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
 24. นางสาวแสงรวี สีตะวัน   ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
โครงสร้างฝ่ายจัดการ
โครงสร้างฝ่ายจัดการ
ข้อมูลสินทรัพย์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 • ปี 2557 สหกรณ์ฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคเหนือ ประจำปี 2557 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ปี 2558 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสหกรณ์ดีเด่นขนาดใหญ่มาก ประจำปี 2558 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • ปี 2559 ได้รับรางวัล 100 สหกรณ์ดีเด่น และ 100 นักสหกรณ์ดีเด่น (นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ และนายนิคม กันทะชัย สมาชิก) ในโอกาสครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2559 สหกรณ์ฯ ได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ให้นำเสนอผลงานความเป็นสหกรณ์ดีเด่น ในงานสัมมนาวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ “การสหกรณ์ไทยไปศตวรรษใหม่” โอกาส 100 ปี การสหกรณ์ไทย (2459 – 2559)
 • ปี 2560 สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติบัตรเป็นสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 หลัก อยู่ในระดับสหกรณ์สีขาว
 • ปี 2561 สหกรณ์ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งสหกรณ์ฯ ผ่านมาตรฐานในระดับดีเลิศมาโดยตลอด
สรุปผลการดูแลคุณภาพชีวิตและครอบครัวสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์ฯ