เจ้าหน้าที่บัญชี

1.  บันทึกบัญชีและตรวจสอบการบันทึกบัญชีประจำวัน
2.  จัดทำสลิปบัญชี
3.  จัดทำรายงานข้อมูลเงินสด และเงินฝากธนาคาร รายงานผู้จัดการทุกวัน
4.  ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
5.  เก็บรักษาเอกสารประกอบการลงบัญชีให้เรียบร้อยและพร้อมที่จะตรวจสอบ
6.  จัดทำหนังสือยืนยันยอดหุ้น – หนี้ และเงินฝาก
7.  ตรวจสอบรายละเอียดประกอบหลักฐานการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน
8.  จัดทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน
9.  ทำรายการปิดบัญชีวันสิ้นเดือน สิ้นปี
10.  จัดทำงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน
11.  จัดทำงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน
12.  จัดทำข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ
13.  จัดทำรายงานกิจการประจำเดือนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ส่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
14.  จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของกิจการตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ส่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
15.  จัดทำรายงานปริมาณธุรกิจ ส่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
16.  จัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ส่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
17.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
18.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ