เจ้าหน้าที่ขับรถ

1.  ทำความสะอาดทั้งภายใน และภายนอก บำรุง ดูแล รักษา รถจักรยานยนต์ในกิจการสหกรณ์ฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ และบำรุงรักษารถยนต์อย่างเคร่งครัด
2.  ทำความสะอาดทั้งภายใน และภายนอก บำรุง ดูแล รักษา รถยนต์ในกิจการสหกรณ์ฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ และบำรุงรักษารถยนต์อย่างเคร่งครัด
3.  ทำความสะอาดทั้งภายใน และภายนอก บำรุง ดูแล รักษา รถยนต์ตู้ในกิจการสหกรณ์ฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ และบำรุงรักษารถยนต์อย่างเคร่งครัด
4.  รับรองสมาชิก , กรรมการ และ แขกของสหกรณ์
5.  งานส่งหนังสือ และเอกสารทางการเงินให้กับหน่วยงานภายนอก
6.  งานส่งจดหมายประจำวัน ให้รวบรวม และจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15.00 น. และทุกวันศุกร์ ให้ตรวจสอบไม่ให้มีจดหมายตกค้าง
7.  เป็นธุระประสานงานกับธนาคารกรณีนำเช็คฝากเข้าบัญชีของสหกรณ์ฯ
8.  ถ่ายเอกสารทุกประเภทของทุกฝ่ายงาน
9.  ลงทะเบียนรับหนังสือ
10.  บันทึกการใช้รถ และน้ำมันให้ผู้จัดการอนุมัติทุกครั้ง
11.  เสนอบันทึการใช้รถและน้ำมันรถให้ผู้จัดการทราบทุกวัน
12.  ตรวจดูน้ำมันให้มีเพียงพอกับการใช้งาน
13.  ตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่อง  ควรเติมน้ำมันเครื่องให้ได้ระดับ  อย่าเติมให้เกินขีดระดับ        เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้  และในกรณีเดินทางไกล ควรมีน้ำมันเครื่อง อะไหล่ ไว้ให้เพียงพอ
14.  ตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ  ต้องให้มีน้ำเต็มอยู่เสมอ  และห้ามเติมน้ำในเวลาน้ำเดือดพล่าน หรือน้ำแห้งเครื่องยนต์ร้อนจัด 
15. ตรวจดูน้ำกรดและขั้วหม้อแบตเตอรี่ ต้องอย่าให้น้ำกรดแห้ง ถ้าระดับน้ำกรดน้อยควรเติมน้ำกลั่นบริสุทธิ์ให้ได้ระดับเหนือแผ่นธาตุ   และต้องคอยทำความสะอาดขั้วหม้อแบตเตอรี่เสมอ  
16.  ตรวจดูรอยรั่วของน้ำและน้ำมันต่าง ๆ ถ้ามีการรั่ว  ควรแก้ไขซ่อมแซมให้ดีเสียก่อนที่จะนำรถออกใช้  
17.  ติดเครื่องตรวจดูการทำงานของเครื่องยนต์และตรวจมาตรวัดต่าง ๆ เช่น ไฟชาร์ท ความดันน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิงว่า ปกติหรือไม่
18.  ตรวจดูน้ำมันห้ามล้อและห้ามล้อว่ามีน้ำมันเพียงพอและใช้การได้ดีหรือไม่ 
19.  ตรวจดูคันส่ง คันชัก เกียร์ และพวงมาลัยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดยปลอดภัย 
20. วัดความดันและสูบลมให้ได้ขนาดความดันของลมตามกำหนดของขนาดยาง 
21. ตรวจดูไฟทุกดวงให้แน่ใจว่าใช้งานได้ตามปกติ 
22. เจ้าหน้าที่ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถติดตัวอยู่เสมอ  
23. ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์    
24. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ