เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

รับผิดชอบดูแล  หน่วยสหกรณ์ที่  10 สหกรณ์กลาง, หน่วยสหกรณ์ที่ 11 สูงเม่น

1.  รับผิดชอบงานเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ทุกประเภทของหน่วย
2.  รับคำขอกู้เงินทุกประเภท  ตรวจสอบสิทธิการขอกู้  ผู้ค้ำประกันและลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเกี่ยวกับ  การถือหุ้น หนี้สิน และลายมือชื่อของสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้พร้อมลงลายมือชื่อ กำกับการตรวจสอบ
3.  วิเคราะห์การให้กู้เงินแก่สมาชิก และสมาชิกที่ประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้ คำนวณเกษียณบำนาญ (หลัก)
4.  ตั้งสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจ (ฉฌ) ตามบันทึกขอตั้งสัญญาเงินกู้ ฉฌ
5.  ป้อนคำขอเงินกู้ทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
6.  จัดทำพิมพ์สัญญากู้สามัญ สัญญาค้ำสามัญ เพื่อเตรียมให้คณะกรรมการอนุมัติ และจ่ายสมาชิก
7.  พิมพ์ใบมอบอำนาจ  สัญญาเงินกู้  สัญญาจำนอง  สัญญาจำนองต่อท้ายและอื่น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับ การให้เงินกู้พิเศษที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว 
8.  เป็นธุระตรวจสอบการทำจำนอง และพิมพ์ไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์เงินกู้พิเศษ
9.  เก็บรักษาทะเบียนเงินกู้ งบหน้าจ่าย คำขอกู้ สัญญากู้ สัญญาค้ำทุกประเภทให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย   พร้อมให้ตรวจสอบทุกเมื่อ
10.  ก่อนอนุมัติให้กู้ตรวจสอบสถานภาพการเป็นบุคคลล้มละลายของสมาชิก
11.  พิมพ์หนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสินเชื่อ (หลัก)
12.  รวบรวมคำขอกู้เงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเงินกู้ (หลัก)
13.  รวบรวมคำขอกู้พิเศษ  เพื่อเตรียมออกตรวจหลักทรัพย์
14.  จัดส่งหนังสือยินยอมให้หักเงินจากต้นสังกัดทุกเดือน  (หลัก)
15.  แจ้งยอดจ่ายเงินกู้สามัญ และ แจ้งยอดหนี้เพื่อพิมพ์เช็คชำระหนี้ กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (หลัก)
16.  แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้กับสมาชิกให้ทราบ
17.  เปลี่ยนแปลงหลักประกันเงินกู้
18.  ดูแลแบบฟอร์มต่าง ๆ  ด้านสินเชื่อ  (หลัก) 
19.  จัดทำหนังสือบอกกล่าวผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย
20.  รวบรวมสัญญาเงินกู้ คำขอกู้ ที่เบิกจ่ายแล้วจากฝ่ายการเงิน (ทุกวันศุกร์)
21.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
22.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ