เจ้าหน้าที่การเงิน

1.  รับฝากเงินฝากทุกประเภท
2.  ถอนเงินฝากทุกประเภท
3.  เปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
4.  ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
5.  รับซื้อหุ้น
6.  รับชำระหนี้ทุกประเภท
7.  รับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
8.  รับเงินทุกประเภท
9.  จ่ายเงินทุกประเภทโดยให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ  หลักเกณฑ์การจ่าย มติคณะกรรมการก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง
10.  ตรวจสอบรายละเอียดในใบฝากเงินถอนเงินให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
11.  รับเช็คชำระหนี้จากทุกหน่วยงาน
12.  สรุปงานประจำวัน
13.  จ่ายถอนหุ้นสมาชิก
14.  พิมพ์เช็คกรณีสมาชิกถอนเงินประสงค์ขอรับเป็นเช็ค
15.  เปลี่ยนแปลงการเพิ่มลดเงินฝากตามคำร้องของสมาชิก
16.  ออกใบเสร็จหักกลบชำระหนี้ประจำวัน เมื่อสมาชิกขอกู้ใหม่ และจัดพิมพ์
17.  เปลี่ยนแปลงการชำระหุ้น
18.  เปลี่ยนแปลงการชำระหนี้
19.  ช่วยจัดส่งใบเสร็จ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของฝ่ายการเงิน
20.  จัดทำรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อจัดส่งสรรพากรก่อนวันที่ 7 ของทุกเดือน (หลัก)
21.  จัดทำรายการหักภาษีเงินฝากประจำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งสรรพากรก่อนวันที่ 7 ของทุกเดือน (หลัก)
22.  จัดทำหนังสือรับรองภาษีเงินฝากประจำ (หลัก)
23.  จัดทำทะเบียนคุมสมุดเงินฝาก และเก็บรักษาสมุดที่ยังไม่ได้ใช้ (หลัก)
24.  จัดทำทะเบียนคุมใบรับเงินทุกประเภท,ใบถอนเงิน และเก็บใบรับเงินใบถอนเงินไว้ในที่ปลอดภัย (หลัก)
25.  จัดทำรายงานเพื่อตรวจสอบยอดเงินฝาก-ถอน ยอดคงเหลือเงินฝากแต่ละประเภท กระทบยอดกับฝ่ายบัญชี (หลัก)
26.  จัดพิมพ์รายงานเงินฝากคงเหลือประจำวัน (หลัก)
27.  จัดพิมพ์รายงานเงินฝากคงเหลือรายตัวประจำเดือน (หลัก)
28.  ดูแลเอกสารของฝ่ายการเงิน เช่น ใบฝากเงิน, ใบถอนเงิน, แบบเปิดบัญชีต่าง ๆ ในช่องใส่เอกสารบริการสมาชิก
29.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
30.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ