เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

1.  ดูแลห้องเซิร์ฟเวอร์
2.  ดูแล/ซ่อมแซมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการสมาชิกให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.  จัดฝึกอบรมและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ
4.  พัฒนา/ดูแล/ปรับแต่ง เว็บไซต์ Facebook Line สหกรณ์ฯ ให้ตรงกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของ สหกรณ์ฯ พร้อมทั้งนำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และ Facebook ของสหกรณ์
5.  ออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์กับกระบวนการทำงานของสหกรณ์ฯ
6.  ติดตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบงานสหกรณ์ฯ เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ ระบบงานสหกรณ์ฯ
7.  กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบงานสหกรณ์ฯ มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทุก ๆ 3 เดือน
8.  กำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบงานสหกรณ์ฯ ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบงานสหกรณ์ฯ       ตามคำสั่งแบ่งงานประจำปี
9.  สำรองฐานข้อมูลระบบงานสหกรณ์ฯ ประจำทุกวัน โดยจัดเก็บในสื่อบันทึกข้อมูล และพร้อมนำมาใช้งานได้ทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุจำเป็น
10.  กำหนดค่าระบบงานสหกรณ์ฯ ตามคำสั่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ฯ อย่างถูกต้อง
11.  จัดหา จัดทำ คู่มือการใช้ระบบงานสหกรณ์ฯ และเก็บรักษาคู่มือให้อยู่ในที่ปลอดภัย และสามารถ เรียกใช้งานได้ทันที
12.  จัดทำรายละเอียดรายตัวเกี่ยวกับหุ้น-หนี้ของสมาชิกทุกเดือน และตรวจสอบการคิดดอกเบี้ยเงินกู้  ของสมาชิก
13.  ปรับปรุงข้อมูลเงินได้รายเดือนของสมาชิกในระบบงานสหกรณ์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน
14.  ดูแลงานการติดต่อสื่อสารด้วยระบบสารสนเทศระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก
15.  ตรวจสอบข้อมูลหุ้น-หนี้ และเปรียบเทียบกับฝ่ายบัญชี
16.  บันทึกภาพวีดีโอวงจรปิด ตลอดจนเก็บรักษาเทปบันทึกภาพวีดีโอวงจรปิดให้สามารถเปิดดู ย้อนหลังได้ 30 วัน
17.  จัดทำปันผล – เฉลี่ยคืน
18.  จัดทำข้อมูลสมาชิกที่เกษียณหรือลาออกจากราชการประจำปี และติดต่อสมาชิกที่เกษียณหรือลาออก  จากราชการ เพื่อตรวจสอบความสามารถในการหักชำระหนี้สมาชิกที่เกษียณ หรือลาออกจากราชการ ให้สหกรณ์ฯ
19.  ประมวลผลและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของทุกหน่วยงาน 
20.  จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของสมาชิกที่เขียนคำร้องขอรับใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้สมาชิก 
21.  จัดส่งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
22.  ประมวลผลและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของกรมบัญชีกลางทุกหน่วย 
23.  ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน 
24.  พิมพ์งบหน้าสรุปการแจ้งหนี้ทุกประเภท  
25.  กรณีมีสมาชิกถูกพิทักษ์ทรัพย์ถึงล้มละลายให้ระงับสิทธิการเบิก-ถอนเงินกับสหกรณ์ฯ
26.  ขับรถยนต์ในกิจการสหกรณ์ฯ  ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์  อย่างเคร่งครัด
27.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
28.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ