นักการภารโรง

1.  เปิดสำนักงานก่อนเวลาทำการ  และปิดสำนักงานหลังเลิกเวลาทำการโดยใส่กุญแจให้เรียบร้อยทุกจุด
2.  ทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสำนักงาน
3.  รดน้ำบำรุงรักษาต้นไม้ของสหกรณ์ฯ และบริเวณสหกรณ์ฯ ให้สะอาดเรียบร้อย
4.  เก็บรักษาเอกสารของสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่  ค้นหาง่าย
5.  ถ่ายเอกสารทุกประเภทของงานฝ่ายธุรการ, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายสารสนเทศ และงานเลขานุการ
6.  ขับรถยนต์ในกิจการสหกรณ์ฯ  ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์อย่างเคร่งครัด
7.  จดมิเตอร์หน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีมีงานจากการเช่าห้องประชุม หรือเช่าพื้นที่ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน จนถึงเลิกงาน
8.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์ 
9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ