เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

1.  ดูแล/ซ่อมแซม/รักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในสำนักงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น      เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกนเนอร์ ฯลฯ
2.  ดูแล/ซ่อมแซมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการสมาชิกให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ3.  ดูแลจัดการระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานได้ตามปกติและมีความปลอดภัย ทั้งระบบอินทราเน็ต      และอินเทอร์เน็ต
4.  ติดต่อประสานงานกับบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ฯ
5.  ออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์กับกระบวนการทำงานของสหกรณ์ฯ
6.  ดูแลและแก้ไขเบื้องต้นเกี่ยวกับงานโปรแกรมสหกรณ์ฯ โดยบันทึกขออนุมัติจากผู้จัดการทุกครั้ง
7.  ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังโรงเรียนต่าง ผ่านระบบ E-OFFICE ของหน่วยงานต้นสังกัด
8.  บันทึกภาพวีดีโอและเสียงการประชุมประจำเดือน  และการประชุมอื่นๆ ที่ต้องใช้การบันทึกวีดีโอ พร้อมเก็บรักษาเทปบันทึกภาพวีดีโอและเสียงให้อยู่ในที่ปลอดภัย พร้อมใช้งานได้เสมอ และสำเนาสื่อบันทึกข้อมูลให้ผู้จัดการ ภายใน 15 วัน หลังจากที่มีการประชุม
9.  ดูแลเก็บรักษากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์การบันทึกภาพให้อยู่ในที่ปลอดภัย และพร้อมใช้งานได้เสมอ
10.  ควบคุม ดูแล สัญญาณเตือนภัยสำนักงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
11.  จัดส่งวารสารสหกรณ์ฯ และใบเสร็จรับเงินประจำเดือนให้สมาชิกบำนาญ
12.  ดูแลและประสานงานระบบการใช้งาน ATM และบัตร ATM ระหว่างธนาคารกับสมาชิก
13.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์ 
14.  ขับรถยนต์ในกิจการสหกรณ์ฯ  ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์อย่างเคร่งครัด
15.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ