ผู้ช่วยผู้จัดการ

มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการดำเนินกิจการของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการหรือผู้จัดการมอบหมายโดยออกคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มีอำนาจกระทำแทนได้ เมื่อผู้จัดการกลับมาปฏิบัติงานตามปกติแล้วให้รายงานเรื่องที่ปฏิบัติงานแทนให้ผู้จัดการทราบทันที และมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.  ตรวจตรา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและฝ่ายสินเชื่อ
2.  ควบคุมดูแลงานฝ่ายการเงิน,  ฝ่ายสินเชื่อ,  งานประชาสัมพันธ์,  งานบุคคล, งานเลขานุการ  และ งานสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้บังเกิดผลดี
3.  เปิดสำนักงานในระบบงานสหกรณ์ในกรณีหัวหน้าฝ่ายการเงินไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
4.  ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องในการจ่ายเช็คทุกประเภท ก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม
5.  ระงับและยกเลิกการกู้ในระบบงานหุ้น – หนี้ของฝ่ายสินเชื่อ
6.  จัดทำเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการประชุมใหญ่   
7.  อนุมัติคำขอกู้ในระบบงาน หุ้น-หนี้ ก่อนจ่ายเงินกู้
8.  ตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือประจำวันให้อยู่ในวงเงินที่กำหนด
9.  ตรวจสอบ และจัดเตรียมยอดเงินให้เพียงพอกับการจ่ายเงินกู้ในแต่ละครั้ง
10.  ปรับปรุงข้อมูลเงินได้รายเดือนของสมาชิกในระบบงานสหกรณ์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน
11.  ตรวจสอบทะเบียนการคุมใบถอน และเช็คที่ลงนาม 2 ท่าน กับสมุดจ่ายเงินสดและเช็คให้ถูกต้อง
12.  ในกรณีที่ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ หากผู้จัดการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานการปฏิบัติงานให้ทราบ และแจ้งหนังสือทุกฉบับที่ลงนามแทนให้ผู้จัดการทราบ
13.  ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์
14.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ติดต่อสหกรณ์ฯ