โครงการพัฒนาสหกรณ์ ปี พ.ศ.2562

โครงการที่ 1

โครงการจัดหาทุนภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

โครงการที่ 2

โครงการวางแผนการบริหารจัดการทางการเงิน

โครงการที่ 3

โครงการพัฒนาสวัสดิการสหกรณ์เพื่อสมาชิกและสังคม

โครงการที่ 4

โครงการสร้างขวัญกำลังใจสมาชิกอาวุโส

โครงการที่ 5

โครงการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ 6

โครงการเพิ่มสัดส่วนทุนสำรอง

โครงการที่ 7

โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อสู่ความเป็นเลิศ

โครงการที่ 8

โครงการพัฒนาการให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก

โครงการที่ 9

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

โครงการที่ 10

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์

โครงการที่ 11

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

โครงการที่ 12

โครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562

ติดต่อสหกรณ์ฯ