ประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด  ชุดที่ 62 ประจำปี  2565 จะครบวาระ จำนวน 5 คน  และลาออก….

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 สิงหาคม 2022
ติดต่อสหกรณ์ฯ