วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ

กกส. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ ได้กำหนดสถานที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาดังนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 ตุลาคม 2021
ติดต่อสหกรณ์ฯ