งานตามภารกิจประจำที่จะพัฒนา

งานตามภารกิจประจำที่จะพัฒนา

พัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ