เอกสารวิชาการ

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/1d3Xcdjl4t4muC5phHEHDlhFiEkQY9Wxt/view” target=”blank” style=”stroked” background=”#309a51″ size=”2″ radius=”round” icon=”icon: arrow-circle-o-down” text_shadow=”1px 1px 2px #000000″]ดาวน์โหลดเอกสาร[/su_button] การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ปปง

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/1uFZaXmcDwngv7XW5ot8H3vMYzZnOQuJF/view” target=”blank” style=”stroked” background=”#309a51″ size=”2″ radius=”round” icon=”icon: arrow-circle-o-down” text_shadow=”1px 1px 2px #000000″]ดาวน์โหลดเอกสาร[/su_button] กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/1CCEuR_UH0qNX7vPdDUFXFSSIU-2Idmzv/view” target=”blank” style=”stroked” background=”#309a51″ size=”2″ radius=”round” icon=”icon: arrow-circle-o-down” text_shadow=”1px 1px 2px #000000″]ดาวน์โหลดเอกสาร[/su_button] คู่มือสมาชิก ประจำปี 2560

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/1PanndX3NRipMmG4A7ZDeiaVKy8Mw8Mpp/view” target=”blank” style=”stroked” background=”#309a51″ size=”2″ radius=”round” icon=”icon: arrow-circle-o-down” text_shadow=”1px 1px 2px #000000″]ดาวน์โหลดเอกสาร[/su_button] คู่มือจรรยาบรรณสหกรณ์ ฉบับปี 2561

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/1bFyh2rbfc4W_JRfJi8hj3VzQLR4cJg6I/view” target=”blank” style=”stroked” background=”#309a51″ size=”2″ radius=”round” icon=”icon: arrow-circle-o-down” text_shadow=”1px 1px 2px #000000″]ดาวน์โหลดเอกสาร[/su_button] การรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสหกรณ์ (CSR)

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/1FgpOMuBZrdllx35NcO_lYpoVHWS467oa/view” target=”blank” style=”stroked” background=”#309a51″ size=”2″ radius=”round” icon=”icon: arrow-circle-o-down” text_shadow=”1px 1px 2px #000000″]ดาวน์โหลดเอกสาร[/su_button] คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนสหกรณ์ฯ

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/1fqGA5kftgsZhTnQGr5o1WZ8xP0E4ObJL/view” target=”blank” style=”stroked” background=”#309a51″ size=”2″ radius=”round” icon=”icon: arrow-circle-o-down” text_shadow=”1px 1px 2px #000000″]ดาวน์โหลดเอกสาร[/su_button] มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ติดต่อสหกรณ์ฯ