เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะแก่สมาชิก(พสว.)

เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะแก่สมาชิก(พสว.)
วัตถุประสงค์การให้เงินกู้ : ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของสมาชิกให้มีวิทยฐานะให้สูงขึ้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25 พฤษภาคม 2023
ติดต่อสหกรณ์ฯ