วันสหกรณ์แห่งชาติ 2566

๒๖ กุมภาพันธ์

วันสหกรณ์แห่งชาติ

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย


ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด