กกส. แจ้งชื่อกรรมการครบวาระ และวิธีการสมัครกรรมการ พร้อมใบสมัครกรรมการ

กกส. ได้กำหนดวิธีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ ไว้ โดย…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

20 สิงหาคม 2021

กกส. แจ้งกรรมการที่หมดวาระ และวิธีการสมัครประธานและกรรมการ (โหลดใบสมัครที่นี่)

กกส. ได้กำหนดวิธีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ ไว้ โดย…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2020
ติดต่อสหกรณ์ฯ