เปิดให้บริการเงินกู้โควิด 2019 โครงการ 3

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงให้จัดทำโครงการเงินกู้พิเศษ COVID-19 โครงการ 3 เพื่อให้บริการสมาชิก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

06 กรกฎาคม 2021
ติดต่อสหกรณ์ฯ