ผู้จัดการแสงเทียน รับเกียรติเป็นวิทยากรสหกรณ์สีขาว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผจก.สอ.ครูแพร่ ได้เป็นวิทยากรในความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” ณ สอ.ครูลำปาง…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

19 ตุลาคม 2020
ติดต่อสหกรณ์ฯ